Normativa de prèstec

SERVEI D’ARTECA: EXPOSICIÓ I PRÉSTEC D’OBRES  D’ART

La finalitat del Servei de préstec d’obres d’art és contribuir a la major difusió de les obres d’art dels artistes vinculats a Palafrugell i gaudir temporalment de les obres d’art al domicili dels usuaris de la Biblioteca de Palafrugell.

 • El Servei de préstec d’obres d’art està reservat a usuaris majors de 18 anys.
 • Cada usuari podrà gaudir del préstec d’una obra durant un termini de 30 dies.
 • La Biblioteca informarà de les mesures de transport i exposició adequades a les obres. El transport de l’obra anirà a càrrec de l’usuari.
 • Els artistes que exposen a la biblioteca es responsabilitzaran del muntatge i desmuntatge de les exposicions. Podran exposar 15 obres d’art de mides no superiors als 80x80 cm. L’organització de les inauguracions de les exposicions (vernissatges) aniran a càrrec dels artistes.
 • Per cobrir una part de les despeses de difusió de l’exposició, l’artista , ha de lliurar a la Biblioteca, la quantitat de 15’00€.
 • L’usuari es responsabilitza de retornar l’obra d’art en perfectes condicions. 
 • La Biblioteca, en última instància, es reserva el dret de denegar un préstec d’obra d’art per motius tècnics o d’oportunitat
 • En acabar el termini de préstec, la Biblioteca requerirà que retorni l'obra d'art corresponent a l’usuari que tingui pendent la devolució.
  • Sanció suspensió del servei de préstec d'obres d'art: Mentre desatengui el requeriment no podrà fer ús d’aquest servei. El retard en la devolució de les obres d'art prestades serà motiu de sanció: el servei de préstec es suspendrà indefinidament per a casos de devolucions amb més d’una setmana de retard.
  • Sanció econòmica: Sense perjudici del que es disposa anteriorment, aquells que tinguin un retard en el retorn del préstec, superior al mes, se’ls imposarà una sanció econòmica d'entre 30 i 1.000 euros, en funció del nombre de material en préstec, el retard en l'entrega de l'obra i la reincidència.
  • Reclamació reposició obres d'art préstec de la biblioteca: Independentment de la sanció econòmica i de la sanció de suspensió del servei de préstec, l’Ajuntament, d’acord amb el que estableixen els articles 93 i 96 de la Llei 30/1992, articles 1902 i 1903 del Codi Civil, i Reglament General de Recaptació, podrà instruir expedient administratiu a través de l’òrgan competent en què es requerirà als morosos perquè retornin les obres d'art en préstec no retornades, atorgant un termini de deu dies hàbils. Un cop transcorregut aquest termini es procedirà:
   • A recuperar l'obra d'art en préstec, sol.licitant autorització judicial, si s'escau, per entrar a la vivenda, o bé si no es localitza l'obra.
   • A reclamar les liquidacions econòmiques equivalents al preu del material en préstec, en concepte d’execució subsidiària.

Per a més informació o qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb nosaltres.